ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 แก่แกนนำเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เชิญว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร งานบริการวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 แก่แกนนำเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์ ศพก. บ้านคุณสายสุดา เดชทุ่งคา (เครือข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร) ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ทั้งนี้มีนางธิรารัตน์ สุวรรณเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อำนวยความสะดวกให้โครงการลุล่วงด้วยดี

Posted in ข่าวสาร/กิจกรรม | Leave a comment

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต้อนรับคณะจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาพนม(เทพพนมฟาร์ม) จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโครงการ อพ.สธ.มจ.-ชพ.

ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร กล่าวต้อนรับคณะจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาพนม(เทพพนมฟาร์ม) จังหวัดกระบี่ นำโดย นายอิทธิเชษฐ์ โภคินธนวัฒน์ ปลัดอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้คณะดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (อพ.สธ.มจ.-ชพ.) อาทิเช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่อย่างบูรณาการและโครงการธนาคารชันโรง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรบรรยาย และ โครงการการขยายพันธุ์ต้นเคื่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบนโดย ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์และ สวนป่าไผ่ ภาพข่าว งานบริการวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

Posted in ข่าวสาร/กิจกรรม | Leave a comment